Adatvédelmi nyilatkozat
www.narum.hu

1, Alapelvek és alkalmazott jogszabályok

Jelen szabályzat célja adati védelmének szabályozása, az Ön magánéletének és személyiségi
jogainak védelme. Az adatkezelés cégünknél átláthatóan és tisztességesen történik, adatait a
jogszabályban előírtaknak megfelelően, gondosan kezeljük.

Adatkezelései elveink megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az
Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) követelményeinek.

Az Essence Trade Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak
az adatvédelemmel kapcsolatos további hatályos jogszabályokkal:
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól (SzVMt.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.),
- 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

2, Az adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre
vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:
Essence Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-200196
Székhely: 2045 Törökbálint, Árnyas utca 18.
Adószám: 26758655-2-13.
Közösségi adószám: HU26758655.
Telefon:+36-23/334-623, +36-70/336-0755
E-mail: info@narum.hu
Kapcsolattartó személy: Bechtold Éva
Szerződés/weboldal nyelve: magyar
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője a következő e-mail-címen vagy postacímen érhető el:
e-mail: info@narum.hu
postacím: Adatvédelmi Tisztviselő, Essence Trade Kft., 2045 Törökbálint, Árnyas utca 18.

3, A személyes adatok köre

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.

A felhasználó nevén, telefonszámán és e-mail címén kívül minden látogatás alatt automatikus
adatgyűjtésére is sor kerül technikai okból: IP-cím, információk arról a webhelyről, ahonnan
Ön átirányításra került weboldalunk és az Ön által használt böngésző beállításai. Ezeket a
technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk fel, amennyire a weboldalműködése és
védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően
kizárólag anonim formában statisztikai célokra.

4, A személyes adatok kezelésének köre

Személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a
megrendelés teljesítéséhez, illetve a weboldal működéséhez.

Személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel. Kivétel azon
jogszabályi feltétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos
körülmények miatt.

A személyes adatok biztonsága érdekében a megfelelő technikai intézkedéseket megtesszük,
hogy megvédjük a kezelt adatokat, azok elvesztését, vagy az azzal történő visszaéléseket. A
személyes adatok titkosítással kerülnek továbbításra.

5, Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó jogelvek

Személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:
• Szerződések létrehozása és teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b)
• Hírlevelek küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) és f)
• Marketing tevékenység GDPR 6. cikk (1) bek. a) és f)
• Ügyfélszolgálat és támogatás GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b)

6, A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük
az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy
szerződés teljesítése érdekében, pl. egy szolgáltatás megrendelésével, vagy termék
vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is,
amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel
vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi
kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel
kapcsolatosan.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön
vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a saját jogos érdekünkre vonatkozik (kiszállítás esetén
harmadik személy szolgáltatók felé történő adatközlés, statisztikai elemzések, stb.)

7, Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat

Személyes adatok csak olyan időkeretben kerülnek kezelésre, amíg azok szükségesek az
adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály előírja azt számunkra.
Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a
hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a
jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők
eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük,
hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges
aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

8, Általános adatok és információk gyűjtése

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalunk több általános adatot
és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver naplófájljaiban
tároljuk. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása hozza létre. A
következő adatokat gyűjthetjük:
- a weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság)
- küldő oldal, hiperlink (belépési irány)
- a használt operációs rendszer, böngésző, internetszolgáltató és IP cím

Ezen adatok legfeljebb öt évig kerülnek tárolásra.

Ezen adatokat anonim formában használjuk marketing, piackutatási és
szolgáltatásstrukturálási célokra. Ön bármikor élhet a tiltakozás jogával, illetve visszavonhatja
hozzájárulását adatinak ilyen módon való kezeléséhez (lásd „Ön jogai” bekezdés)

9, Cookie-k és közösségi média

A cookie-k kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön interneteléréshez
használt eszközein helyezünk el és tárolunk. Ezek lehetővé teszik, hogy weboldalunk Önt
felismerje, biztonságos kapcsolatot létesítsen és naplózza az időpontokat, amikor Ön
weboldalunkra látogat.

A cookie-k, melyek az Ön eszközén kerülnek tárolásra, az alábbiakra vonatkozhatnak:
weboldalak, amelyekre Ön a cookie-t tartalmazó eszközével ellátogatott és hirdetések,
amelyekre Ön rákattintott; a böngésző típusa, IP-cím, valamint weboldalunk számára adott
információ.

A weboldalunk használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google LLC, 1600
Amphiheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) webelemző
szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ, amelyeket az Ön
computerén tárol, és lehetővé teszik számára a weboldal használatának elemzését. A cookiek
által létrehozott, ennek a weboldalnak (beleértve a rövidített IP címét) a használatára
vonatkozó információkat általában a Google az USA-ban található szerverére továbbítják, és
ott tárolják. A weboldalunk a Google Analytics szolgáltatást kizárolag anonim kiterjesztéssel
használja, amely az IP-cím anonimizálását lerövidítéssel
biztosítja és kizárja a személyhez való közvetlen hozzárendelést. A kiterjesztés által az Ön IP-
címét az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térség más szerződéses
országain belül előbb lerövidíti. Csak kivételesesetekben továbbítják a teljes IP-címét a
Google egyik USA-beli szerverére és ott rövidítik le azt. Ezekben a kivételes esetekben ez az
adatkezelés a GDP R 6. cikk (1) bekezdése szerint történik, a felhasználói
viselkedésstatisztikai elemzéshez fűződő jogos érdekünk alapján, az optimalizálás érdekében
és marketing célokra. Megbízásunkból a Google felhasználja ezeket az információkat annak
érdekében, hogy a weboldal Ön általi használatát kiértékelje, beszámolókat állítson össze a
weboldal aktivitásairól és további, a weboldal-
használattal és az internet-használattal összefüggő szolgáltatásokat nyújtson számunkra. A
Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által továbbított IP
címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal. Ön megakadályozhatja a cookiek
tárolását böngészője szoftverének megfelelő beállításával; felhívjuk azonban a figyelmét arra,
hogy ebben az esetben esetleg nem tudja teljes terjedelmében használni honlapunk minden
funkcióját. Továbbá ezen felül meg tudja akadályozni a cookie által generált és a weboldal Ön
általi használatára vonatkozó adatok (az Ön IP címét is beleértve) Google által történő
rögzítését és kezelését, amennyiben az alábbi
linken elérhető böngésző plugint letölti és telepíti: http://Tools.google.com/dlpage/gaoptout
A böngésző plugin alternatívjaként vagy mobil készülékeken a böngészőn belül kérjük,
kattintson a következő linkre egy opt-out-cookie elhelyezéséhez, amely a jövőben
megakadályozza a Google Analytics adatgyűjtését ezen a weboldalon belül (ez az opt-out-
cookie csak ebben a böngészőben működik és csak erre a domainre.

Az USA székhelyű Google LLC a Privacy Shield”EU-USA Adatvédelmi egyezmény szeri
nti tanúsítással rendelkezik, amely biztosítja az EU-ban érvényes adatvédelmi szint betartását.
A Google adatvédelmi irányelvei itt érhetőek el magyar nyelven:
http://www.google.hu/intl/hu/policies/terms/regional.html

Weboldalunkon Google Maps (API) szolgáltatást használunk, amelyet Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) szolgáltató biztosít. A
Google Maps egy webes szolgáltatás interaktív térképek megjelenítésére, a földrajzi
információk vizuális bemutatása érdekében. Már azoknak az oldalaknak a meglátogatásakor
is, amelyek kapcsolódnak a Google Maps térképeihez, információk jutnak el a Google USA-
ban található szerverére arról, hogy Ön használta weboldalunkat (pl. az Ön IP címe) és azt ott
tárolják. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy a Google biztosít-e egy olyan felhasználói
fiókot, amelyen keresztül bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiókja. Amennyiben Ön be
van jelentkezve a Google szolgáltatásába, akkor adatait közvetlenül a fiókhoz rendelik hozzá.
Ha nem kívánja a profiljához való társítást a Google által, a nyomógomb aktiválása előtt ki
kell jelentkeznie. A Google az Ön adatait (még a be nem jelentkezett felhasználóknál is)
felhasználói profilként tárolja és kiértékeli. Az ilyen kiértékelés különösen a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja szerint a Google személyre szabott reklám bejátszására, piackutatás
és/vagy a weblap igényeknek megfelelő kialakítására irányuló jogos érdeke alapján történik.
Önnek joga van kifogással élni ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen, miközben ennek
a jognak a gyakorlásához a Google-hoz kell fordulnia. Az USA székhelyű Google LLC a
„Privacy Shield” EU-USA Adatvédelmi egyezmény szerinti tanúsítással rendelkezik, amely
biztosítja az EU-ban érvényes adatvédelmi szint betartását. Ha Ön nem ért egyet azzal, hogy a
jövőben Google Maps használatánakkeretein belül az Ön adatait a Google részére átadják,
akkor lehetősége van arra, hogy a Google Maps webes szolgáltatását teljes mértékben
kiiktassa úgy, hogy böngészőjében kikapcsolja a JavaScript alkalmazását. Ekkor a Google
Maps és így ezen a honlapon a térképek megjelenítése nem használható. A Google
felhasználási feltételeit a http://www.google.hu/intl/hu/policies/terms/regional.html címen
tekintheti meg, a Google Maps kiegészítő felhasználási feltételeit pedig ezen a linken találja:
http://www.google.com/intl/hu_US/help/terms_maps.html. A Google Maps használatával
összefüggő adatvédelemről részletes információt talál a Google honlapján („Google Privacy
Policy”): http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

10, Hírlevél és marketing

Hírlevelet csak előzetes hozzájárulásával, vagy jogszabályi feltételek fennállása esetén
küldünk.

A hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.

Lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevélre a weboldalunkon. Feliratkozáskor a megadott
név és email cím kerül továbbításra felénk. Az Ön hozzájárulása megszerzésre kerül az
adatkezeléshez a regisztrációs eljárás során.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat, azaz visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve,
amelyhez egy leiratkozási link áll rendelkezésére minden e-mailben és hírlevélben. Ezt
követően megkérjük, hogy erősítse meg a leiratkozását a weboldalunkon.

Szintén bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken, hogy
visszavonja a hozzájárulását:
- e-mailen: info@narum.hu
- postai úton: 2045 Törökbálint, Árnyas utca 18.

Nem lehetséges leiratkozni bizonyos tájékoztató üzenetekről, amelyek szükségesek a
szerződések teljesítéséhez és a weboldalunk működéséhez, beleértve a szolgáltatási e-
maileket, vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat tartalmazó emaileket.

11, A személyes adatok kezelése

kapcsolatfelvételkor, érdeklődés során, valamint szolgáltatás teljesítése körében történik.

a.  Kapcsolatfelvétel
Amikor telefonon vagy e-mailben felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott
adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tároljuk és a kapcsolatot naplózzuk.
Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik,
vagy szerződés teljesítésre kerül.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges
jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a
megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

b. Érdeklődés során

Weboldalunkon árajánlatot kérhet személyes adatai megadásával. Ezeket az adatokat egy
űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül részünkre és ezeket az adatokat tároljuk. Az
elvégzett regisztráció szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez és
így a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontján alapszik.

A szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükségünk van kapcsolattartási adatokra: név,
telefonszám, e-mail-cím. Felhasználjuk az adatait a vásárlói adataink kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges
jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a
megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

c. Szolgáltatás teljesítése során

Munkalap, illetve munkalap/tárolás adatlap kitöltésekor aláírásával hozzájárulását adja ahhoz,
hogy nevét, a megadott forgalmi rendszámot, telefonszámot, lakcímet, email címet kezeljük a
munkalapon feltüntetett többi adattal együtt. A hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
és b) pontja, valamint a 7. cikk vonatkozik.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges
jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a
megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

d.  Egyéb

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és felhasználjuk az Ön személyes
adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalunkon történő visszaélések
vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében. Ez történik
közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése szerint annyiban, amennyiben ezt
előírják részünkre a jogszabályok.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges
jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a
megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

12, Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

Kizárólag olyan szervezetek részére továbbítunk adatokat, amelyek az Európai Gazdasági
Térségben telepedtek le és az EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan
szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik.

Cégünk, valamint a weboldal működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések
teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy a nevünkben teljesítsenek
bizonyos feladatokat, (weboldal üzemeltetése, fizetési módok, kiszállítás, hírlevél-küldés). Az
egyes célokhoz gyűjtött információkat továbbítjuk ezen szolgáltatók részére (pl. név, cím).

Harmadik felek részére a szerződés teljesítésének következő eseteiben továbbítjuk az
adatokat, amely esetekben ezek a felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért:

Kiszállítással kapcsolatosan az adatok továbbításra kerülnek a megrendelésben meghatározott
futárcéghez vagy postai szolgáltatókhoz.

Áruk kifizetésével kapcsolatosan adatokat továbbítunk a megrendelésben meghatározott
fizetési szolgáltatója, vagy a finanszírozó bank részére. A fizetéssel kapcsolatosan nem
gyűjtünk vagy tárolunk fizetési adatokat, mint pl. hitelkártya számokat vagy
számlainformációkat. Ezek kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére
kerülnek megküldésre.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai szerint továbbíthatjuk a személyes adatait
harmadik felek vagy közigazgatási szervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok
szerint, ha ez részünkre jogilag kötelező

13, Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben közvetlenül keres minket, azt weboldalunk elhelyezett elérhetőségeken teheti
meg. Az Essence Trade Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail
címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes
adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges
jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a
megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: levelek, valamint a levelezés során megadott személyes adatok
Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési
idő)

Adatfeldolgozó:
Webtárhely szolgáltató
Szolgáltató neve:  fws online Zrt. (jogelőd: fws online Kft.)
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u.44.
E-mail:  office@fws.hu
Adószám: 32180840-2-08
Közösségi adószám: HU32180840

14, Adatkezelésével összefüggő jogok és kötelezettségek

I.  Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

II.  Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését
és/vagy kiegészítését.

III.  Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel
kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk
az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az
adatkezelés ellen.

IV. Törléshez való jog
Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése
szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi
kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy
azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy
a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az
adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez
lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

VI.  Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy
harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható
formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük
meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

VII. Tiltakozás joga
Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

VIII. Hozzájárulás visszavonásának joga
Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a
jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti.

IX.  Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga
Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi
jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Azon adatokat nem töröljük, amelyek kezelésére jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses
kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk.

Az Essence Trade Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Essence Trade Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Essence Trade Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve,
ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők. Az Essence Trade Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan
műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának
védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.

Az Essence Trade Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége
van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.

15, Adatvédelmi incidensek

Az Essence Trade Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket,
feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására
tett intézkedéseket.

Incidensnek minősül "a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi."

Az Essence Trade Kft., mint adatkezelő az alábbi intézkedéseket teszi incidens esetén:
- az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával a
tudomásszerzést követően bejelenti a felügyeleti hatóságnál;
- ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az
adatvédelmi incidensről.

Amennyiben az elszámoltathatóság elvével összhangban az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető.

2018. május 25. napjától alkalmazandó GDPR a hatálya alá tartozó adatkezelések
vonatkozásában nem ír elő kötelezően hatósági nyilvántartásba való bejelentési
kötelezettséget az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára. A GDPR ezen
kötelezettség helyett a 30. cikkében – az ott meghatározott adatkezelések vonatkozásában – az
adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára nyilvántartás vezetését írja elő saját
adatkezelési tevékenységeikről a GDPR-ban írt tartalommal, amelyet azonban sem
bejelenteni, sem előzetesen jóváhagyatni a hatóságokkal nem kell. Az Essence Trade Kft.
ezen nyilvántartás-vezetési kötelezettségének eleget tesz.

16, Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor
hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk. Ez
szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell
módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessünk.

Verzió: 1.0
Érvényes: 2023. június 16. napjától